خرید اسکنر 200 با امکاناتی نظیر: وجود چهار دکمه کنترلی، سرعت اسکن 20 ثانیه ای برگه در دقیقه در کنار ظرفیت 26000 برگه ای اسکن روزانه سبب رسیدن به یک خرید اسکنر 200 با قدرت می شود.
البته ناگفته نماند که با خرید اسکنر 200 احتمال صدمه دیدن اسناد و مدارک قدیمی نیز به دلیل وجود بهره گیری از سیستم تغذیه خودکار وجود دارد!