خرید اسکنر hp 8270 با امکاناتی نظیر:اسکن نگاتیوی، سرعت اسکن 33 برگه ای در دقیقه، ADF یا همان سیستم تغذیه خودکار 25 برگه ای تک رو و 55 برگه ای دورو در کنار ظرفیت 1000 برگه ای سبب رسیدن به یک خرید اسکنر hp 8270 با قدرت می شود.
البته ناگفته نماند که با خرید اسکنر hp 8270 احتمال صدمه دیدن اسناد و مدارک قدیمی نیز به دلیل وجود بهره گیری از سیستم تغذیه خودکار وجود دارد!