خرید scanner 300 خرید اسکنر با امکاناتی نظیر: 4 کلید اسکن، کپی، اسکن به ایمیل و اسکن به PDF ، سرعت اسکن 21 ثانیه ای در کنار قابلیت تشخیص متن سبب رسیدن به یک خرید scanner 300 با قدرت می شود.
البته ناگفته نماند که با خرید scanner 300 احتمال صدمه دیدن اسناد و مدارک قدیمی نیز به دلیل وجود بهره گیری از سیستم تغذیه خودکار وجود دارد!