خرید scanner 5590 خرید اسکنر با امکاناتی نظیر: Duplex ADF با ظرفیت 50 برگه ای، سرعت اسکن 8 صفحه در دقیقه در کنار ظرفیت 1000 برگه ای اسکن روزانه سبب رسیدن به یک خرید scanner 5590 با قدرت می شود.
البته ناگفته نماند که با خرید scanner 5590 احتمال صدمه دیدن اسناد و مدارک قدیمی نیز به دلیل وجود بهره گیری از سیستم تغذیه خودکار وجود دارد!