خرید scanner N9120 با امکاناتی نظیر:اسکن نگاتیوی، سرعت اسکن یک ثانیه ای برگه در دقیقه، ADF یا همان سیستم تغذیه خودکار 50 برگه ای در کنار ظرفیت 5000 برگه ای اسکن روزانه سبب رسیدن به یک خرید scanner N9120 با قدرت می شود.
البته ناگفته نماند که با خرید scanner N9120 احتمال صدمه دیدن اسناد و مدارک قدیمی نیز به دلیل وجود بهره گیری از سیستم تغذیه خودکار وجود دارد!