فروش اسکنر hp با توجه به ویژگی های دستگاه مانند: عمق اسکنر، تغذیه کننده اتوماتیک اسناد، نوع اسکنر و سرعت اسکن آن صورت می گیرد. فروش اسکنر hp با توجه به قیمت های نسبتا مناسبی که بر روی اسکنر های جدید و تازه بیرون آمده زده می شود خیلی نیازمند اطلاعات بخصوصی نیست و فقط کافی است که برای فروش اسکنرhp، دستگاه را با خود به چند نمایندگی برندی که از آن خریداری نموده اید ببرید.