فروش CASH HP می تواند سبب راحتی شما در جا به جایی هایتان شود ولی این را بدانید که فروش CASH HP قطعا در جایی از کار شما اختلال ایجاد می کند، اگر با حجم های نامتعارف نقدینگی طرف باشید!