قیمت Shredder از مبالغ پایین شروع می شود و به قیمت های قابل توجهی می رسد. از دلایل افزایش و یا کاهش قیمت Shredder می توان به تجهیزات و برند ساخت آن اشاره نمود.